FELHÍVÁSOK

Pályázati felhívás

2012. február 11., 15:46 | FMIK |

Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Fejér Megyei Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre öt évre szól.
 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató lényeges feladatai: az intézmény gazdaságos - jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói döntéseknek megfelelő - működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében.
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a többször módosított 150/1992. /XI. 20./ Kormányrendelet és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy

    nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

•  1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdaság, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása,

•  legalább 5 év szakmai gyakorlat

•  kiemelkedő közművelődési tevékenység

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  vezetői gyakorlat
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolata,

•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•  a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai életrajz, a tudományos tevékenység ismertetésével,

•  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

•  nyilatkozat, amelyben a pályázatnak és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételtől számított 30 napon belül
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mátrahalmi Tibor, a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője nyújt, a 06-22-522-529 -es telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

•  A pályázatnak egy db. eredeti példányban, papír alapon, postai úton, ajánlott küldeményként a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni "Igazgatói pályázat"
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.
 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

•  Oktatási és Kulturális Közlöny

•  Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja

•  Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja

•  az intézmény honlapja
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.)

Programok

Dumaszínház

2018. január 30. (kedd) 18:00

Művészetek Háza, színházterem

Best of L’art Pour L’art

2018. február 1. (csütörtök) 19:00

Művészetek Háza, színházterem

Kultúrházak éjjel-nappal

2018. február 3. (szombat) 10:00

Művészetek Háza

További programok »

 

 

Barátság mozi

 

Kiállítások 2016

 

Kreatív panel barokk